Návykové látky

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání
 • akutní intoxikace - vliv na vědomí, poznávání, vnímání, emotivity, chování..
 • škodlivé užívání - způsob užívání, které poškozuje zdraví somaticky nebo duševně, bez syndromu závislosti, bez psychotické poruchy, trvá alespoň 1 měsíc nebo kratší epizody během 1 roku
 • syndrom závislosti - užívání látky má větší přednost, než jiné jednání, kterého si do té doby cenil více (silná touha, potíže v kontrole dávky, somatický odvykací stav, tolerance dávky, zanedbávání se, pokračování v užívání i přes tyto vědomé škodlivé stránky)
 • odvykací stav
 • odvykací stav s deliriem
 • psychotická porucha - vzniká během nebo bezprostředně po užití látky, vymizí alespoň částečně do 1 měsíce, plně do 6 měsíců
 • amnestický syndrom - chronické zhoršením krátkodobé paměti (dlouhodobá paměť je také někdy zhoršena), zatímco bezprostřední paměť je zachována
 • reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem - přetrvávají změny kognitivních funkcí, emotivity, osobnosti nebo chování po období delší, než je předpokládaný přímý intoxikační účinek látky


všechny látky vyvolávající závislost zvyšují dopamin v nc. accumbens

Obsah

Stimulancia

Nikotin

účinkuje přes nikotinové acetylcholinové receptory, metabolizován na kotinin

zvyšuje dopamin v mezolimbickém okruhu

u chronických kuřáků je snížené množství MAO

Depressanty

vysoká míra závislosti- fyzická závislost

život ohrožující odvykací stavy


Alkoholismus

barbituráty

BZD

Toluen

Hallucinogeny

THC - receptory CR1 zvyšující dopamin

Narkotika

Ostatní

inhalanty

sedativa

hypnotika
Terapie drogových závislostí

ve zdravotnictví:

 • akutní stavy - (detoxikace, odvykací stavy, tox. psychózy)
 • odvykací léčba - (ambulantní – OAT, ústavní – psychiatrické léčebny, kliniky)
 • následná péče - (doléčovací programy)
 • substituční udržovací léčba - (centra, OAT, ambulantní psychiatři, praktičtí lékaři)

mimo zdravotnictví:

 • kontaktní centra
 • denní stacionáře
 • terapeutické komunity
 • doléčovací centra
 • chráněné dílny a bydlení (zřizovatelé: OS, o.p.s., charita)
 • svépomocné organizace


toxikologie moč

 • marihuana - 30 dnů
 • kokain - 1–3 dny
 • heroin - 1 den
 • methadon - 3 dny
Osobní nástroje