Sebevražda

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Sebevražedný vývoj:

 • suicidální myšlenky - nemocný sám zapuzuje, bojuje proti nim, argumentuje.
 • suicidálních tendence – jedinec se již nebrání, jeho postoj je však pasivní, ambivalentní
 • suicidální úvahy - nemocný již smiřuje s sebevražednou aktivitou, promýšlí nejvhodnější způsoby sebevraždy
 • rozhodnutí o sebevraždě - může paradoxně vyvolat uklidnění připomínající zlepšení psychického stavu . Jedinec vyčkává vhodnosti realizace suicidia.


Rozdělení sebevražd:

 • Sebevraždy biické - motiv zde vychází z reality. Jedním z druhů biické sebevraždy je bilanční suicidium – je to řešení obtížné životní situace, kdy jedinec dospěl k názoru, že pro něj i okolí je výhodnější , aby nežil (těžké somatické onemocnění).
 • Sebeobětování – je suicidální aktivita provázená snahou prospět tímto činem někomu jinému či společnosti, a to bez touhy po vlastní smrti.
 • Patická sebevražda – je způsobené přítomnou psychopatologií. Je nejčastěji způsobena depresivními stavy (zvláště tzv. velkou či endogenní depresí), panickými poruchami, závislostí na alkoholu či jiných drogách, schizofrenií a poruchami osobnosti.


Presuicidální syndrom

Stažení se do sebe – ztráta spontaneity, inhibice motoriky a myšlení, omezení interpersonálních vztahů, zůžením emocí, snižováním sebevědomí.

Obrácení agrese vůči sobě – pocity viny, sebeobviňování

Snění o smrti – vědomé pohrávání si s představami o smrti a věcech s ní souvisejícími, které později mohou nabýt protivolního charakteru


Rizikové faktory suicidia:

 • výskyt sebevražd v rodině a blízkém okolí
 • sebevražedné pokusy v anamnéze a přímé či nepřímé výhrůžky sebevraždou
 • abuzus alkoholu a jiných drog (abuzus alkoholu je 2. nejčastější příčina sebevražd)
 • depresivní porucha s úzkostí, agitovaností, s pocity viny či nedostačivosti
 • schizofrenie (cca polovina schizofreniků se pokusí o sebevraždu)
 • konkrétní představy o způsobu a o přípravách k sebevraždě, ale i nezvyklý klid
 • katastrofické sny o zničení
 • modul
 • počínající nebo odeznívající epizoda depresivní poruchy
 • dlouhodobá porucha spánku
 • neléčitelná onemocnění a hypochondrické bludy
 • narušené vztahy v dětství, nezaměstnanost, finanční těžkosti, nepřítomnost náboženské víryLéčebný postup po suicidálním pokusu

Při analýze každého suicidálního jednání vycházíme z trojdimenzionálního modelu:

1. Aktuální somatický stav

2. Situační analýza , tj. zjištění aktuálních vlivů

3. Celková anamnéza jedince


Bezodkladná hospitalizace:

 • Riziko sebevražedy
 • Dezorganizované chování, ztráta sebekontroly
 • Imperativní halucinace: přikazující hlasy
 • Odmítání potravy a tekutin z psychotické motivace


Jak včas rozpoznat hrozící sebevraždu

Sebevražedné úvahy i činy patří mezi příznaky deprese. Zabránit rozhodnutému člověku v sebevraždě může být velice svízelné a nemusí se to podařit. Rozhodnutí spáchat sebevraždu se však většinou vyvíjí a tudíž se vám může podařit zachytit signály včas. Varovná znamení Prohloubení beznaděje, pocitu viny, hříchu, nevysvětlitelné projasnění nálady, která před tím byla depresivní, nebo naopak izolace od ostatních, náhlá ztráta motivace pro jakoukoli činnost. Rozdávání osobních věci, usmiřování problematických vztahů, kontaktování právníka za účelem sepsání závěti. Úvahy o sebevraždě a přání zemřít.

Osobní nástroje