Poruchy osobnosti

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Psychopatie - extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace

přetrvávající vzorec nebo profil vnitřní zkušenosti a chování, který se výrazně odchyluje od toho, co očekává a vyžaduje příslušná kultura a společnost, je stabilní a vede k vnitřním potížím, nepohodě a tísni či všeobecnému funkčnímu poškození.


Osobnost je dynamický soubor relativně trvalých vlastností, které se utvářejí v průběhu individuálního vývoje a které předurčují schopnost adaptace na okolí (projevují se v sociálních vztazích).

složky osobnosti:

 • temperament - biologická složka osobnosti - vrozená, zejména geneticky podmíněná, konstituční složka osobnosti (vzrušivost)
 • charakter - sociální a psychologická stránka osobnosti - získaná složka osobnosti, vzniká psychosociálním učením během raného vývoje (mentální mapy)
 • inteligence


diagnostika poruch osobnosti kolem 17 let, do té doby "porucha chování" (neukončen vývoj)

Obsah

Paranoidní

celoživotní nedůvěřivost vůči jiným lidem

vztahovačnost

podezřívavost, sklon překrucovat a chybně překrucovat neutrální, nebo i přátelské akce jako nepřátelské nebo pohrdavé

podezřívání z nevěry,…


4 příznaky z:

 • (a) nadměrná citlivostí k odstrkování a odbytí
 • (b) tendence k trvalé zášti, tj. odmítání odpustit urážky, uraženou ješitnost, bezpráví a zlehčování
 • (c) podezřívavost a sklon překrucovat a chybně interpretovat neutrální nebo přátelské akce druhých jako nepřátelské nebo pohrdavé
 • (d) bojovným a úporným smyslem pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci
 • (e) opakovaným neoprávněným podezříváním, pokud jde o sexuální věrnost manželského nebo jiného sexuálního partnera
 • (f) sklonem ke zdůrazňování důležitosti vlastní osoby, projevující se trvalým vztahováním všeho ke svému já
 • (g) zabýváním se nepodloženým „konspiračním“ vysvětlováním událostí kolem sebe nebo ve světě vůbec


Schizoidní

nezáleží jim na vnějším světě, jen málo činností jim skýtá potěšení

nadměrné fantazie a introspekce („vnitřní svět“)

emoční chlad, odstup

malý zájem o sex

omezená schopnost vyjadřovat city

4 příznaky z:

 • (a) málo činností, pokud vůbec nějaké, skýtá potěšení
 • (b) emoční chlad, odstup nebo oploštělá afektivita
 • (c) omezená schopnost vyjadřovat vřelé, něžné city nebo zlobu vůči jiným lidem
 • (d) zjevná lhostejnost ke chvále a kritice
 • (e) malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou (ve srovnání s osobami stejného věku)
 • (f) téměř neměnná přednost samotářským činnostem
 • (g) nadměrné zaměstnávání se fantazií a introspekcí
 • (h) nedostatek blízkých přátel nebo důvěrných vztahů (nebo jenom jeden) a nedostatek touhy po takových vztazích
 • (i) výrazná necitlivost pro převládající společenské normy a konvence

Úzkostná

pocity nedostatečnosti, strach z kritiky

nízké sebevědomí

vyhýbání se sociálním situacím

neřeknou, co potřebují, „nechtějí obtěžovat“


Emočně nestabilní

výrazná tendence jednat impulzivně bez uvážení následků

afektivní nestálost


Impulsivní typ

 • tendence k neuváženému jednání
 • nesnášenlivé chování, konfliktnost
 • výbuchy hněvu, zuřivost
 • obtížné setrvávání u činností
 • nestálá a nevypočitatelná nálada


Hraniční typ

 • nejasná představa o sobě (vnitřní preference, sexualita)
 • intenzívní, nestálé vztahy
 • snaha vyhnout se odmítnutí
 • sklony k sebepoškozování
 • chronické pocity prázdnoty


Histrionská

zábavní, ale nedají se snést

sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí

sugestibilita snadno ovlivnitelná jinými lidmi nebo okolnostmi

nepatřičná svůdnost ve zjevu nebo v chování

vyhledávání emočních sporů, nesnese klidný život
Disociální

„kriminální osobnost“

nezodpovědnost a bezohlednost vůči společenským normám

nelítostný nezájem o city druhých

neschopnost sebekritiky, nepoučí se z trestu

svádění viny na druhé


Pasivně agresivní

skryté kladení překážek

neústupnost

nevýkonnost

„remcalové“

hněv a požadavky vyjadřují nepřímo


Anarkastická

puntičkáři, pedanti

zabývání se detaily

perfekcionismus

zabývání se detaily, pravidly, seznamy, pořádkem


Závislá

než aby byli sami

nadměrná potřeba, aby se o něj starali druzí

obavy z opuštění

často „role oběti“

sklony k závislostem


Narcistická

výjimečná, zasloužím si obdiv, můžu si utvářet pravidla

„sebeláska“

grandiózní sebevědomí

jsou velice snadno zranitelní prakticky čímkoli

nadměrná pozornost je věnována sebehodnocení

Terapie poruch osobnosti

cíle:

 • krizová intervence suicidální tendence, agresivní dekompenzace apod.)
 • krátkodobá léčba akutní komorbidní poruchy (depresivní porucha, úzkostná porucha apod.)
 • dlouhodobá léčba poruchy osobnosti (ke zlepšení sociálního, pracovního a rodinného fungování)


 • Farmakoterapie
 • Podpůrná psychoterapie
 • Dynamická psychoterapie
 • KBT
 • Skupinová terapie
Osobní nástroje