Poruchy nálady

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zahrnují velikou skupinu psychiatrických poruch, v jejichž klinickém obraze dominuje chorobná nálada doprovázená vegetativními a psychomotorickými projevy

Jde o syndromy, spíše než klinické jednotky

Tyto syndromy trvají týdny, měsíce až roky, představují výraznou změnu oproti obvyklé „normě“ dotyčného jedince a mají tendenci se navracet, často periodicky nebo cyklicky


Emoční prožitek = provází všechny psychické procesy, činnosti, chování - odpovídají jim různé fyziologické reakce i motorické projevy, plní funkce hodnotící (různé obsahy vědomí jsou prožívány jako příjemné či nepříjemné) a regulační

 • Afektivita – pohotovost k emočním reakcím
 • Emotivita – celková dlouhodobá emoční charakteristika

rysy emocí:

 • Subjektivnost
 • Polarita - příjemné emoce = stenické x nepříjemné = astenické
 • Aktuálnost
 • Dynamičnost
 • Asociativnost
 • Iradiace - výsledná emoce se uplatní dominantně a ostatní jsou jí podřízené
 • Přesun emocí - emoce se může přenášet z jednoho jevu na druhý nebo na několik jevů či na všechny jevy

Poruchy emocí:

 • Expanzivní - Manická, euforická, extatická, rezonantní, moria, dysforická
 • Depresivní - Depresivní, bezradná, apatická, anhedonická, morózní
 • Úzkostné - Úzkost, fobie


Poruchy struktury emocí:

 • Paratymie
 • Ambivalence
 • Oploštělost
 • Labilita
 • Inkontinence
 • Tenacita
 • Inkongruence
 • Alexitymie
 • Idiosynkrazie
 • Katathymierozdělení dle poruch kvality:

 • Nižší - individuální, tělesné
 • Vyšší - sociální, estetické, etické
  • Nadměrný rozvoj vyšších citů
  • Defekt vyšších sociálních citů
   • Sociální tupost
   • Anetičnost, moral insanity
  • Poruchy etických citů
   • Depravace
   • Degradace
  • Poruchy estetických citů


- do emocí patří nálada, afekt a vášeň

NÁLADA = dlouhodobé, celkové emoční vyladění

AFEKT = prudká, krátkodobá citová reakce (minuty až hodiny)

 • Nezvládnutý
 • Patický
 • Oploštělý
 • Afektivní stupor a ztlum (útlum)
 • Afekt s prodlouženou latencí
 • Afektivní raptus
 • Paroxysmální afekt


VÁŠEŇ = dlouhodobé intenzívní zaměření související s motivací


Dělení:

1. Endogenní a Exogenní (reaktivní) – předpokládalo různou etiologii a patogenezi

 • Endogenní = psychotická (melancholická) forma, měla mít biologickou příčinu, příznaky: ztráta zájmů, psychomotprický útlum či agitovanost, malá reakce na vnější podněty, ztráta chuti k jídlu, hmotnosti, ranní pessima
 • Exogenní – reaktivní – neurotická – psychologické a existenciální faktory: hlavní příznaky: mírná až střední deprese, úzkost, podrážděnost, iniciální insomnie, potlačování reakcí na vnější podněty

ALE: u endogenní nacházíme také vnější vyvolávající faktory a u exogenní zase heterogenní patogenezi

Spíše se jedná o kontinuum, poruchy mají mnohočetné a heterogenní faktory


2. Unipolární / Bipolární

 • rekurentní = periodické poruchy, kdy se opakovaly pouze depresívní (či manické) epizody – fáze
 • bipolární – střídání depresívních a manických, vysoký výskyt bipolárních poruch u příbuzných, navíc u nich funguje Lithium


MKN-10

 • F30 Manická fáze
 • F31 Bipolární afektivní porucha
 • F32 Depresivní fáze - trvá alespoň 2 týdny, má somatické projevy, mohou být psychotické příznaky
 • F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha - Opakované depresívní epizody bez nezávislých epizod mánie
typicky začíná kolem 40 let, epizody deprese trvají průměrně 6 měsíců, frekvence epizod cca jednou za 5 let,
 • F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy) - Cyklotymie (jako mírná forma BAP) a Dysthymie (jako mírná forma deprese) - trvají dva a více let, proměnlivá závažnost, epizody nejsou tak výrazné, abychom je mohli zařadit pod dříve jmenované
Osobní nástroje