Neurotransmitery

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Glutamát a aspartát působí na NMDA receptor


Obsah

Acetylcholin

zajišťuje motoriku svalstva

reguluje kognitivní funkce

jeho dostatek je nutný, abychom měli neporušené vědomí a abychom byli schopni podávat intelektový výkon

dojde-li akutně k nedostatku acetylcholinu, např při otravě anticholinergiky, dochází k poruše vědomí, dezorientaci, event. deliriu

při chronickém nedostatku dochází k demenci (jeden z hlavních příčin patogeneze Alzheimerovy nemoci)


na účinek anticholinergik jsou citliví zvláště stárnoucí lidé (delirium)


Neurotransmisi zvyšují: lecitin (prekurzor acetylcholinu), fyzostigmin (inhibitor AChE), kognitiva - rivastigmin, donepezil

NÚ - hypersalivace, slzení, zvýšená střevní motilita až kolikovité bolesti břicha, průjem, zvýšená bronchiální sekrece, nauzea


Neurotransmisi snižují: atropin, anticholinergní antiparkinsonika, antiastmatika (ipratropium), spazmolytika, skopolamin

NÚ - suchost v ústech a na jiných sliznicích, poruchy akomodace, zácpa, retence moči, poruchy paměti, delirium


Noradrenalin

regulace psychomotoriky (urychluje)

řada antidepresiv zvyšuje koncentraci noradrenalinu v synaptické štěrbině, což postupně vede k down-regulaci receptorů, tato normalizace časově souvisí s mizením depresivní symptomatologie

prekurzorem NA je dopamin (mají mnoho účinků společných)

snížení NA: porucha pozornosti, porucha pracovní (operační) paměti, zpomalenost, deprese, únava

nejvyšší noradrenergní aktivita v CNS je v locus coeruleus (udržování bdělosti, spánkového cyklu), souvisí s pozorností

descendentní noradrenergní dráhy tlumí bolest na míšní úrovni


účinek NA zvyšují: efedrin, amfetamin, beta-sympatomimetika (albutamol, terbutalin..), nortriptylin

účinek NA snižují: reserpin, prazosin, metyldopa, klonidin, beta-blokátory


Dopamin

zajišťuje iniciaci pohybu, spontaneitu - dynamogenie, asertivita až agresivita

vysoká dopaminergní aktivita je spojena se vznikem bludů a halucinací

dopamin hraje zásadní roli při vzniku závislostí, patří v limbickém systému ke kruhům odměny

nedostatek dopaminu ve striatu vede k parkinsonismu, deficit v prefrontální kůře a mezokortikálních drahách vede k apatii a abulii (a depresi)


zvýšení dopaminu - zvyšuje libido a schopnost prožít orgasmus


Dopaminergní systém - D2 blokáda ovlivňuje:

 • mezolimbický - antipsychotický účinek - redukce pozitivních symptomů
 • mezokortikální - zde spíše zhoršuje hypodopaminergní stav, související s negativními symptomy
 • nigrostriatální - extrapyramidový účinek (NÚ hlavně u I. generace)
 • tuberoinfundibulární - endokrinní účinek (např. prolaktin -> hyperprolaktemie, blokáda sekrece FSH, LH -> amenorea)

prolaktin způsobuje gynekomastii, galaktoreu, anovulační cykly, snížení libida, anorgasmie, poruchy erekce a ejakulace

 • centrum reflexního zvracení - antiemetický účinek
 • komisurální

-> většinou se ovlivní všechny 3 systémy, což není žádoucí

D4 receptory - převážně v čelním laloku a v hipokampu

D2 receptory - v jiných částech mozku, např. striatum


účinek dopaminu podporují: levodopa, bromocriptin, amantadin, apomorfin, selegilin

účinek dopaminu snižují: centrálně - neuroleptika, periferně metoklopramid, domperidon


GABA

vzniká z glutamátu Glu-dekarboxylázou

receptory:

 • GABAA - otevírají nebo zavírají chloridové kanály, jsou alostericky modulovány benzodiazepinovými receptory (zčásti alkoholem)
 • GABAB - váže se na něj především myorelaxans baklofen

účinek GABA podporují: barbituráty, benzodiazepiny

účinek GABA snižují: flumazenil, kofein

Serotonin

prekurzorem je tryptofan, (zvyšuje koncentraci prolaktinu)

serotonin je uvolňován do synaptické štěrbiny při stresu, ale jeho vyšší koncentrace pomáhá některé následky chronického stresu odstranit

nejvýznamnějším serotoninergním jádrem je nc. raphe

projekce z nc. raphe do frontální kůry se rozhodujícím způsobem podílejí na regulaci afektivity, projekce do BG pomáhají kontrolovat motoriky a také obsese a nutkavé chování

projekce do limbických struktur regulují úzkost a panické reakce, projekce do hypotalamu regulují chuť k jídlu a potravové chování

vysoká hladina serotoninu v mozkovém kmeni reguluje spánek, především non-REM

sedm podtypů receptorů, různé účinky, úzká provázanost noradrenalinu se serotoninem

 • 5-HT1D + alfa2 adrenergní - klíčové presynaptické receptory snižující uvolňování serotoninu do synaptické štěrbiny (ovládán noradrenalinem i serotoninem), jejich blokáda tlumí depresi a anxietu
 • alfa 1 adrenergní - zvyšují uvolňování serotoninu (inhibuje ho AD IV. mirtazepin)
 • 5-HT3 - chemoreceptory v kmeni spouštějící zvracení
 • serotoninové descendentní dráhy v míše kontrolují míšní reflexy, které zpostředkovávají reakce vedoucí k ejakulaci a orgazmu
 • 5-HT3 a 5-HT4 ve střevě rgulují apetit a GIT motilitu
 • 5-HT2A - jejich blokáda má dobrý účinek na snížení negativních příznaků, extrapyramidové symptomy
 • 5-HT1A - jejich stimulace tlumí deprese a anxietu, negativní příznaky?
 • 5-HT2C - jejich blokáda tlumí deprese a anxietu

účinek serotoninu podporují: antidepresiva

účinek serotoninu podporují:reserpin, ergotamin, sumatriptan

Osobní nástroje