NOAC

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Nová (přímá) perorální antikoagulancia

indikace k léčbě HŽT, plicní emoblie, fibrilace síní

významná role funkce ledvin, NOAC jsou vylučovány z velké části ledvinami

antidotum výhledově Andexanet alfa - rekombinantní modifikovaný lidský protein faktoru Xa

cíleně váže inhibitory FXa, ale chybí mu vnitřní katalytická aktivita. Působí tak jako antidotum všech inhibitorů FXa

neměly by se dávat pacientům s antifosfolipidovým syndromem (tam má warfarin lepší výsledky - méně trombóz, méně krvácení)

Xabany

přímý inhibitor faktoru Xa, tím blokuje vnitřní i vnější koagulační kaskádu, inhibuje vznik trombinu i vytváření trombů

kontraindikovány:

 • těžká porucha funkce ledvin
 • těžší jaterní onemocnění s rizikem krvácení
 • současné podávání s antimykotiky a ritonavirem, erytromycin, klaritromycin (můžou zvýšit účinek xabanů)


Rivaroxaban - (Xarelto) p.o. (10, 15, 20 mg)

v léčbě HŽT na 3 týdny 15 mg 1-0-1, následně 20 mg 1-0-0


Apixaban (Eliquis)

v léčbě HŽT a PE 10 mg 1-0-1 na 1 týden, poté 5 mg 1-0-1

prevence rekurence 2,5 mg 1-0-1

antikoagulace pro fibrilaci síní: 5mg 1-0-1, při alespoň 2 rizikových faktorech (věk 80 let a více, tělesná hmotnost 60 kg a míň, kreatinin 133 a víc) 2,5mg 1-0-1


Edoxaban (Lixiana, Roteas) - 15, 30, 60 mg

antikoagulace pro FiS = 60 mg 1-0-0

u plicní embolie doporučeno 10 dní heparin, poté

snížené dávkování 30 mg 1-0-0 při postižení ledvin (ClCr <30-50 ml/min), hmotnost 60 kg a méně, užívání silných inhibitorů P-glykoproteinu (dronedaron, azolová antimykotika (ketokonazol apod.), některé makrolidy, cyklosporin)


Monitorace:

 • (ve VFN vyšetření účinnosti 2-4 hodiny po podání)
 • přes aPTT vůbec
 • Neoplastin (hodnocení PT)
 • na rivaroxaban lze použít i test ke stanovení koncentrace rivaroxabanu v plazmě Biophen DiXal
 • na apixaban test Rotachrom anti-Xa
 • antiXa, jako u LMWH, ale hodnoty získané při léčbě xabany jsou podstatně vyšší než hodnoty získané při léčbě LMWH (test se musí překalibrovat)


Krvácení při Th xabany:

 • nabrat velkou koagulaci
 • zjistit dostupnost Ondexxya, ale v.s. není k dispozici
 • Prothromplex NF total 600 IU, dávkování 25IU/kg = (1 lahvička má 600 IU); lze aplikovat FFP v dávce 10ml/kg
 • po substitucích kontrolní koagulační parametry
 • v případě nedostatečného efektu zopakovat prothromplex v poloviční dávce + event. podat exacyl ve stand. dávkování, event. v případě setrvalého krvácení novoSeven

Gatrany

pentasacharidy, přímý inhibitor trombinu (IIa) (= nepotřebuje antitrombin v plazmě, klinicky výhodnější)


Dabigatran - (Pradaxa)

renální vylučování až z 80%, nutné kontroly renálních funkcí

při léčbě HŽT nasadit až po 5denní léčbě LMWH, následně 150 mg 1-0-1, nebo 110 mg 1-0-1 snížená dávka při vyšším riziku krvácení:

 • u pacientů nad 75 let
 • při ren. insuficienci ClCr 30-50 ml/mion
 • současná léčba verapamilem
 • gastritida, gastroezofagitida
 • ostatní pacienti se zvýšeným rizikem krvácení

Kontraindikace:

 • těžká renální insuficience (CrCl pod 30ml/min)
 • těžká porucha funkce jater
 • podávání silných inhibitorů glykoproteinu P (ketokonazol, cyklosporin, itrakonazol, dronedaron). Takrolimus
 • interakce mj. též s klaritromycinem (dop. podat dabigatran 2 hodiny před klaritromycinem) a s amiodaronem (tam je ke zvýžení snížení dávky dabigatranu na 150 mg denně)

Monitorování účinku:

 • (vyšetření účinnosti ve VFN - 2 hodiny po)
 • ecarinový test (ECT)
 • diluční trombinový test (Hemoclot)
 • ovlivnění aPTT lze využít orientačně - o účinné léčbě svědčí 1,5x prodloužené aPTT odebrané před podáním další dávky dabigatranu.
Dvojnásobné prodloužení aPTT nad horní hranici normy před podáním další dávky svědčí o nadměrném antikoagulačním efektu

Antidotum:

Praxbind - idarucizumab 5g - působí rychle, komplexně zvrátí účinky dabigatranu při akutním krvácení i před neodkladným výkonem

Citováno z „http://kulan.cz/NOAC
Osobní nástroje