NOAC

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Nová perorální antikoagulancia

indikace k léčbě HŽT, plicní emoblie, fibrilace síní

významná role funkce ledvin, NOAC jsou vylučovány z velké části ledvinami

antidotum výhledově Andexanet alfa - rekombinantní modifikovaný lidský protein faktoru Xa

cíleně váže inhibitory FXa, ale chybí mu vnitřní katalytická aktivita. Působí tak jako antidotum všech inhibitorů FXa

Xabany

přímý inhibitor faktoru Xa, tím blokuje vnitřní i vnější koagulační kaskádu, inhibuje vznik trombinu i vytváření trombů

kontraindikovány:

 • těžká porucha funkce ledvin
 • těžší jaterní onemocnění s rizikem krvácení
 • současné podávání s antimykotiky a ritonavirem, erytromycin, klaritromycin (můžou zvýšit účinek xabanů)


Rivaroxaban - (Xarelto) p.o. (10, 15, 20 mg)

v léčbě HŽT na 3 týdny 15 mg 1-0-1, následně 20 mg 1-0-0


Apixaban (Eliquis)

v léčbě HŽT a PE 10 mg 1-0-1 na 1 týden, poté 5 mg 1-0-1

prevence rekurence 2,5 mg 1-0-1

antikoagulace pro fibrilaci síní: 5mg 1-0-1, při alespoň 2 rizikových faktorech (věk 80 let a více, tělesná hmotnost 60 kg a míň, kreatinin 133 a víc) 2,5mg 1-0-1


Edoxaban (Lixiana, Roteas) - 15, 30, 60 mg

antikoagulace pro FiS = 60 mg 1-0-0

u plicní embolie doporučeno 10 dní heparin, poté

snížené dávkování 30 mg 1-0-0 při postižení ledvin (ClCr <30-50 ml/min), hmotnost 60 kg a méně, užívání silných inhibitorů P-glykoproteinu (dronedaron, azolová antimykotika (ketokonazol apod.), některé makrolidy, cyklosporin)


Monitorace:

 • (ve VFN vyšetření účinnosti 2-4 hodiny po podání)
 • přes aPTT vůbec
 • Neoplastin (hodnocení PT)
 • na rivaroxaban lze použít i test ke stanovení koncentrace rivaroxabanu v plazmě Biophen DiXal
 • na apixaban test Rotachrom anti-Xa
 • antiXa, jako u LMWH, ale hodnoty získané při léčbě xabany jsou podstatně vyšší než hodnoty získané při léčbě LMWH (test se musí překalibrovat)

Gatrany

pentasacharidy, přímý inhibitor trombinu (IIa) (= nepotřebuje antitrombin v plazmě, klinicky výhodnější)


Dabigatran - (Pradaxa)

renální vylučování až z 80%, nutné kontroly renálních funkcí

při léčbě HŽT nasadit až po 5denní léčbě LMWH, následně 150 mg 1-0-1, nebo 110 mg 1-0-1 snížená dávka při vyšším riziku krvácení:

 • u pacientů nad 75 let
 • při ren. insuficienci ClCr 30-50 ml/mion
 • současná léčba verapamilem
 • gastritida, gastroezofagitida
 • ostatní pacienti se zvýšeným rizikem krvácení

Kontraindikace:

 • těžká renální insuficience (CrCl pod 30ml/min)
 • těžká porucha funkce jater
 • podávání silných inhibitorů glykoproteinu P (ketokonazol, cyklosporin, itrakonazol, dronedaron). Takrolimus

Monitorování účinku:

 • (vyšetření účinnosti ve VFN - 2 hodiny po)
 • ecarinový test (ECT)
 • diluční trombinový test (Hemoclot)
 • ovlivnění aPTT lze využít orientačně - o účinné léčbě svědčí 1,5x prodloužené aPTT odebrané před podáním další dávky dabigatranu.
Dvojnásobné prodloužení aPTT nad horní hranici normy před podáním další dávky svědčí o nadměrném antikoagulačním efektu

Antidotum:

Praxbind - idarucizumab 5g - rychle a komplexně zvrátí účinky dabigatranu při akutním krvácení i před neodkladným výkonem

Citováno z „http://kulan.cz/NOAC
Osobní nástroje