Bipolární afektivní porucha

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Etiologie – genetika

postihuje cca 1% obyvatel

zobrazovací metody – snížený průtok ve frontální kůře, abnormální regulace membránových fosfolipidů, desynchronizace vnitřních cirkadiánních oscilátorů

 • genetická predispozice
 • hormonální, sezónní vlivy....
 • negativní životní události

-> to vše může vést ke snížení adaptace na stres, což může vést k depresi / mánii


Kindling - zvýšení odpovědi na nízkoúrovňové stimulace (indukce rekurentních procesů zvýšením neuronální excitability, která probíhá autonomně. U pacientů, kteří prožili rychlou sekvenci epizod, bylo detekováno celkově vyšší množství epizod v dalším průběhu)

Funkční změny:

 • Snížená celková cerebrální aktivita (u starších, více depresivních pacientů)
 • Snížená aktivita dorsolaterálního prefrontálního kortexu
 • Snížená temporální kortikální aktivita
 • Snížená aktivita basálních ganglií (u unipolární deprese)
 • Různé změny ativity předního cingula a mediálního prefrontálního kortexu
 • Zvýšená aktivita amygdaly


střídání fází depresí a mánií - hypománie či mánie se objevuje vzápětí po depresi (přesmyk) v 60 – 70 %, popř. ji předcházejí; intervaly se zkracují, neléčená fáze trvá 7 měsíců


fáze mánie začíná obvykle v 3. decéniu, náhle, rychlý rozvoj, po psychosociální zátěži, trvá týdny až měsíce (ale kratší než deprese); u 50 – 60 % předchází či následuje deprese; pokud se mánie vyskytne po porodu -> riziko po dalším porodu


abnormní nálada trvá min. 4 dny u hypománie a týden u mánie


manický syndrom:

 • 1. porucha nálady: nálada nadnesená, expanzivní nebo rezonantní
 • 2. porucha psychomotoriky: zrychlené tempo
 • 3. myšlení a řeč
  • FORMA: myšlenkový trysk, pseudoinkoherence, zabíhavost, rozvolněné asociace, hlasitá řeč, logorhea
  • OBSAH: zvýšené sebehodnocení a sebevědomí, megalomanické, grandiózní bludy
 • 4. Spánek snížená potřeba spánku
 • 5. Poruchy chování – bizarní, zvýšená sociabilita, zvýšené libido (než u dané osoby běžné), abusus návykových látek
 • snížený spánek, příjem jídla a tekutin může vést k fyzickému vyčerpání

u mánie navíc velikášství a ztráta normálních sociálních zábran

u psychotické mánie – přítomny bludy (asi u poloviny manických epizod) nebo halucinaceFENOTYPOVÉ SPEKTRUM BIPOLÁRNÍ PORUCHY

 • Klasická BAP - mánie či hypománie je euforická, psychotické příznaky jsou kongruentní, komorbidita není častá, v rodinné anamnéze BAP, deprese, Th - Lithium
 • BAP psychotického spektra - psychotické příznaky často, nekongruentní, afektivní labilita, reziduální psychotické příznaky, v rodině schizofrenie, Th - Olanzapin
 • „Charakterologická“ BAP („bipolární temperament“) - hypománie a impulsivita, agitace a irritabilita, častá komorbidita, labilní afektivita, rychlé cyklování, Th - Lamotrigin


Smíšený stav - Současně vyjádřené příznaky deprese i mánie -> rezonantní nálada, dysforie

nové členění:

 • Bipolární afektivní porucha I - "klasicky" střídání epizod mánií a depresí
 • Bipolární afektivní porucha II - střídání depresí a hypománií, má blíže k periodické depresi

Terapie

Prognóza – 15 % pacientů je rezistentních;, pokud nepodáváme profylaxi – další epizoda se dostaví v průběhu 2 – 4 let


nejdůležitější léky jsou stabilizátory nálady, ale antidepresiva se někdy taky používají

u depresivní fáze: - stabilizátory - typ B - (below) - zabraňují depresi aniž by vyvolávaly mánii

 • 1. Lithium / Lamotrigin / Olanzapin / Quethiapin
 • 2. pokud 1 nezabere, tak přidat SSRI nebo bupropion
 • 3. nahradit SSRI/bupropion -> TAD/IMAO/venlafaxin

u manické fáze - stabilizátory - typ A - (above) - zabraňují mánii, aniž by vyvolávaly depresi

 • 1. stabilizátory nálady - Lithium, Valproát, Karbamazepin
 • 2. přidat antipsychotikum (olanzapin, risperidon, quetiapin)
 • 2. přidat anxiolytikum


profylaxe - stabilizátory nálady - Lithium, Valproát, Karbamazepin

Lithium je u 90% účinné, pokud je přítomna psychiatrická komorbidita, účinnost klesá (-> ev. elektrokonvulze)

antiepileptika jsou spíše účinná na manickou fázi, než depresivní (jenom lamotrigin)

Osobní nástroje