Autismus

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

pervazivní vývojová porucha

postihuje cca 1% populace, častější u chlapců

nedostatečná provázanost synapsí, časem se rozvolní (autistická regrese)


projevuje se už od malého dítěte, první symptomy kolem 2 let (nejdříve se většinou myslí na mentální retardaci, pak na lehkou mozkovou dysfunkci)

nekomunikují, nemluví, nehrají si hry jako ostatní děti

narušen především vývoj:

  • sociální interakce- emoční odpověď na emoce druhých lidí, neverbální chování, reciproční emoční a sociální reakce, špatný oční kontakt, nemá vztahy s vrstevníky, bez empatie, attachement k podivným předmětům
  • komunikační a vývoje řeči – jazyk omezen, problémy v komunikaci, bez fantazie, bez symbolické nebo sociální hry, selhávají mezi vrstevníky, potíže s osvojováním školních znalostí, někdy nejsou schopny absolvovat školní docházku
  • preference stereotypního chování – nefunkční rituály, odpor ke změně, stereotypie, zájem o části předmětů, obtížně se přizpůsobují novým situacím, oblibují stereotypní pohyby, jednotvárnou činnost


různorodé symptomy, u každého jiné

od závažných až po mírné

mentálně retardovaní až intelektově velmi na výši

klidní i agresivní


je-li diagnostikováno v předškolním věku a je-li poskytnuta přiměřená odborná pomoc, má reálnou šanci uspět ve škole i v životě

obtíže s přizpůsobováním se prostředí, kolektivu, řádů

často nutné přizpůsobit okolí

občanské sdružení APLA

Aspergerův syndrom

1-2% autistů, "vysoce funkční autismus" (téměř normální život)

forma sociální dyslexie

jsou sebestřední, jednostranně zaměření

sociálně, emočně nezralí

nerozumějí řadě sociálních situací a pravidlům chování vztahů mezi lidmi

nevnímají nonverbální komunikaci

potřebují jasné, exaktní instrukce

někteří mají i mimořádně vysoké IQ

dobrý intelekt a řečové schopnosti

podobné příznaky jako autismus, není však přítomno celkové opoždění řeči ani kognitivního vývoje, prognóza je proto lepší – výsledkem schizoidní porucha osobnosti

Smith Magenisův syndrom

jedna z forem autistického spektra

vývojové zaostávání, agresivita, časté záchvaty doprovázené sebepoškozováním, nekontrolují emoce, problém s artikulací, s logikou

narušený spánkový rytmus - melatonin se nevylučuje v noci, ale průběžně celý den, narušen denní harmonogram

nejsou schopni vnímat čas a prostor

výrazná variabilita příznaků

dítě má níže posazené uši, výrazný spodní ret, často vyplazený jazyk a slintá, krátké prsty s výraznými polštářky

mentální vývoj bývá ukončen na úrovbni zhruba čtyřletého dítěte

Citováno z „http://kulan.cz/Autismus
Osobní nástroje