Anxiolytika

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

= trankvilizéry

mají potlačit strach a pocit napětí

všeobecný útlum (sedace), lhostejnost, snížení iniciativy

při předávkování je hypnotický účinek vyjádřen méně než po sedativech a hypnotikách

anxiolytika nemají antipsychotický účinek

anxiolytyky se nemají léčit úzkostné poruchy (ale antidepresivy)

Benzodiazepiny

Mechanizmus účinku

při nízkém dávkování ovlivnění retikulární formace a limbického systému (snížení elektrické aktivity)

snižuje se vliv zenvích i vnitřních stimulů na vyšší psychická centra i zpracování těchto stimulů

současně je i ztíženo přepojení psychické alterace na vegetativní nervový systém (vzniká "psycho-vegetativní rozpojení")


s vysokou afinitou se vážou na část GABAA receptoru (přednostně v těch částech mozku kde je GABA jako inhibiční transmiter)

navázání alostericky zvyšuje účinnost GABA. GABA zvyšuje transmembránový vstup chloridových iontů kanálem receptorového proteinu do buňky a tím zvyšuje membránový potenciál.

GABA útlum presynapticky i postsynapticky


Farmakokinetika - velký počet analog

1. dlouhý poločas, déle než 18 hodin - mohou se kumulovat, následující den způsobují sedaci, útlum reaktivity a pozornosti a narušení kognitivních funkcí, závislost vzniká poměrně často, stačí dávat 1x denně, vhodné u pacientů, u kterých je zapotřebí dlouhodobé stabilní koncentrace v séru

-> Diazepam, Chlordiazepoxid, Klonazepam

2. střední - Oxazepam, Lorazepam, Alprazolam, Bromazepam

3. s krátkým poločasem, kratším než 12 hodin - nekumulují se v organizmu, nevyvolávají sedaci následující den, ale je nutno je podávat několikrát denně, vyvolávají poruchy mnestických a kognitivních funkcí - Midazolam, Brotizolam


dle hypnosedativního účinku: nejvíc midazolam, středně diazepam, bromazepam, nejméně u oxazepamu, alprazolamu, chlordiazepoxidu


dle metabolismu:

1. skupina - látky samy o sobě neúčinné a teprve v organizmu se přemění na farmakologicky účinné metabolity (např. chlordiazepoxid) - nejsou vhodná tam, kde je nutný akutní krátkodobý účinek - nehodí se k indukci spánku, jsou však vhodná pro dlouhodobou terapii

2. skupina - látky samy o sobě účinné, metabolickými přeměnami se pomalu destruují (např. diazepam) - rychlý nástup účinku, při dlouhodobé terapii se kumulují jejich metabolity, ty pak určují charakter účinku

3. skupina - látky samy o sobě účinné, ale metabolicky se inaktivují jediným metabolickým dějem (např. oxazepam, triazolam, brotizolam, midazolam) - rychlost nástupu i délku účinku určuje výchozí látka sama. Neakumulují se. Vhodná pro akutní vyvolání krátkodobého účinku (indukce spánku, úvod do celkové anestezie)


inaktivace probíhá několika postupnými reakcemi

diazepam se demetyluje a pak pomalu hydroxyluje na oxazepam, který se pak konjugací deaktivuje

lorazepam se konjuguje přímo

tetracyklické benzodiazepiny se eliminují rychleji než běžné tricyklické


Chlordiazepoxid - vedoucí látka 1. skupiny, v organizmu se přeměňuje na anxiolyticky účinný metabolit, nevyvolává spánek. Při dlouhodobé terapii udržuje vyrovnanou hladinu účinné látky v krvi.

další látky této skupiny - klorazepat, prazepam, medazepam, flurazepam


Diazepam - vedoucí látka 2. skupiny

bezprostředně působí a jeho metabolity jsou také účinné. Po i.v. podání okamžitý účinek

podobnou farmakokinetiku má i flunitrazepam, bromazepam (Lexaurin)

látky této skupiny vhodné pro rychlé vyvolání bezprostředního účinku (premedikace před celkovou anestezií, zklidnění při excitaci)


Farmaka 3. skupiny (bezprostřední účinek, přímá biologická inaktivace)-

 • oxazepam - bývá méně nevhodný pro dlouhodobé užívání - má krátký poločas, pro geriatrické pacienty patrně nejméně nevhodný ze všech BDZ
 • bromazepam bývají méně nevhodné pro dlouhodobé užívání
 • Nitrazepam se resorbuje rychle a indukuje usnutí.
 • Klonazepam se využívá pro antikolvuzivní účinek při status epilepticus.

alprazolam (Neurol, Frontin, Xanax) krátko až středně dlouho působící, má výraznější anxiolytické a antipanické účinky, během noci se stačí kompletně eliminovat


Indikace:

 • strach a napětí, od nespecifických depresí
 • při poruchách spánku
 • k anxiolýze v urgentní medicíně (AIM, polytraumata v průběhu transportu)
 • v anestezii - příprava na operační den, úvod do celkové anestezie i.v.
 • k terapii status epilepticus a akutních abstinenčních příznaků


obvyklé denní dávkování:

 • alprazolam 0,5 - 4 mg
 • bromazepam 3 - 12 mg
 • diazepam 5 - 40 mg
 • oxazepam 30 - 90 mg

NÚ:

postižení vyšších psychických funkcí. Snížení aktivity a iniciativy, vyvíjí se lhostejnost, apatie, snížení duševní výkonnosti, oploštění osobnosti. Postižení přesně a rychle reagovat. Při chronickém podávání nebezpečí vzniku lékové závislosti (při vysazení abstinenční příznaky). U starých pacientů s cerebrální sklerózou mohou vyvolat stavy excitace.

U citlivějších pacientů/vyšších dávek somatické účinky - kožní reakce, závratě, zácpa, ztráta libida, menstruační poruchy


KI

myasthenia gravis, jaterní a ledvinné onemocnění

nesmějí se kombinovat s alkoholem (nekontrolovatelně zesiluje účinek)


Flumazenil - antagonista benzodiazepinů

váže se na stejné místo na receptoru a tím oslabuje nebo ruší jejich účinek, vlastní centrální účinky téměř nemá. Při otravě déletrvajícím benzodiazepinem se musí i.v. podat vícekrát. Pro plné potlačení účinku 0,5 - 1,0 mg i.v.

Analogy benzodiazepinů

látky které nemají základní strukturu benzodiazepinů, ale působí na stejném vazebném místě a také je lze vytěsnit flumazenilem. (proto návrh přejmenovat benzodiazepinový receptor na ω - receptor


dají se použít jako anxiolytika a hypnotika (při podání na spaní se včas metabolizují)

zopiklon

zolpidem - navozuje spánek (a prodlužuje, snižuje probouzení) (Hypnogen)

NÚ: ospalost během dne, svalová slabost, bolesti hlavy

neměl by se užívat déle než 4 týdny, vysazovat postupně

i zde je antidotum flumazenil

Nebenziazepinová anxiolytika

propandiolová anxiolytika, myorelaxancia, nejsou příliš silná

četné nežádoucí účinky, neměly by se používat

guaifenesin

meprobomat

hydroxyzin -


Buspiron (30 mg), Gepiron

působí agonisticky na somatodendritické 5-HT1A (na postsynaptické působí jako parciální agonista)

mírná afinita k D2; žádné interakce s GABA-BZD receptorovým komplexem

efekt s latencí několika dnů, nepůsobí sedativně, antikonvulzivně, ani centrálně myorelaxačně

nemá příliš příznivé farmakokinetické vlastnosti, rychle se eliminuje, musí se podávat několikrát denně, ale účinek nastapuje až po několika dnech

zmírňuje psychické i somatické projevy úzkosti, efektivní v léčbě GAD (srovnatelný efekt s BZD a antidepresivy

účinný u komorbidních poruch (deprese, alkohol)

minimální riziko abuzu a závislosti

NÚ: závratě, nauzea, somnolence

Citováno z „http://kulan.cz/Anxiolytika
Osobní nástroje