Alergie

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Hypersensitivita I. typu

alergická reakce, okamžitá reakce (minuty) zprostředkovaná IgE a žírnými buňkami vyplavující histamin, heparin, ve spolupráci s IgE

dušnost, svědění, hypotenze

nutná prvotní senzitizace, až následná reakce

časná fáze

pozdní fáze - s odstupem 6-12 hodin, nebývá vždy, ale může být závažnou anafylaktickou reakcí

tvorba sekndárních mediátorů (tromboxany, prostaglandiny, leukotrieny)

Hypersensitivita II. typu

cytotoxická hypersensitivita

cytotoxický efekt na buňky, které mají navázané Ig

v malém množství se uplatňuje komplement, především však Ig

je specifické k určitým tkáním, kde Ig nasedá na buňky

 • hemolytické anémie, trombocytopenie
 • Goodpasteurův syndrom
 • Graves-Basedowovova hypertyreóza
 • Myastenia gravis
 • perniciozní anémie (Ig proti vnitřnímu faktoru)


Hypersensitivita III. typu

zprostředkovaná imunokomplexy

komplexy Ag-Ig, jsou často malé, často neaktivují makrofágy, nejsou jimi sežrané, cirkulují to až se usadí na bazální membráně (ta je negativně nabitá, imunokomplexy lehce pozitivní)

po vzniku depozit imunokomplexů aktivují komplement, ten se uplatňuje zásadně (C3, C4)

k reakci dochází tam, kde se imunokomplexy ukládají

 • glomerulonefritidy
 • poststreptokoková glumerulonefritida
 • SLE (antigenem jsou převážně složky buněčného jádra)
 • klouby (artritida)
 • kryoglobulinemie (imunkomplex je tvořen patologickým a normálním Ig)
 • sérová nemoc (po 2. expozici séru proti hadímu jedu 12-36 hodin)

Hypersensitivita IV. typu

rakce pozdní přecitlivělosti(48-72 hodin), zprostředkované T-lymfocyty

buďto CD4+ T-helpery, pokud se nedaří antigen zpracovat, vede k tvorbě granulomů

 • granulomatózní onemocnění
  • TBC (a tuberkulinový test)
  • lepra
  • sarkoidóza
  • granulomatózní vaskulitidy
  • silikóza
 • roztroušená skleróza (a jiné demyelinizační onemocnění)

druhý typ s Th1 lymfocyty aktivované cytotoxickými CD8+ lyzující cílové buňky

 • kontaktní dermatitidy
 • virové exantémy
 • rejekce transplantovaných orgánů
 • Hashimoto tyreoiditida
 • revmatoidní artritida
 • IBD
 • DM1


DRESS syndrom

Drug Rush with Eosinophilia and Systemic Symptoms (AKA DIH = Drug induced hypersensitivity syndrome)

vzácné polékové postižení u predisponovaných osob

 • makulopapulární rash, který vznikl po 3 týdnech podávání susupektního léku
 • přetrvávání klinických příznaků po vysazení léku
 • febrilie nad 38°C
 • orgánové postižení (elevace transamináz, renální poškození či postižení jiného orgánu)
 • leukocytóza nad 11, eozinofilie nad 1,5 nebo atypické lymfocyty > 5%
 • reaktivace HHV-6 virózy
 • lymfadenopatie na více místech

(DRESS syndrom potvrzen při přítomnosti všech 7 kritérií, pokud je pozitivních jen prvních 5, jde o atypický DRESS syndrom)


spojováno nejvíce s:

 • anitepileptika: fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, valproát, fenobarbital, primidon, etosuximid, zonisamid
 • antimikrobiální léky: trimetoprim-sulfametoxazol, sulfasalazin, vankmomycin, ampicilin, amoxicilin, cefotaxim, ceftriaxon, cefadroxil, piperacilin-tazobactam, nitrofurantoin, metronidazol, doxycyklin, ethambutol, isoniazid, pyrazinamid, rifampicin, linezolid, spiramycin, terbinafin, zalcitabin, nevirapin, hydrocchlorochin
 • NSA: piroxicam, naproxen, diklofenak, ibuprofen, celecoxib, ASA
 • antihypertenziva: captoprol, enalapril, atenolol, celiprolol, amlodipin, diltiazem
 • antidepresiva: amitriptylin, klomipramin, fluoxetin, bupropion
 • alopurinol, azathioprin, soli zlata, (es)omeprazol, ranitidin, stroncium ranelát, epoetin alfa, imatinid, thalidomid, thiamazol, propylthiouracil, mexiletin, clopidogrel, atorvastatin, spironolacton....
Citováno z „http://kulan.cz/Alergie
Osobní nástroje